MIJN MARCUS

Verbeelding van innerlijke beweging

In de zomer van 2021 werd ik geraakt door het evangelie van Marcus, het oudste en kortste van alle vier de evangeliën. Sinds die tijd ben ik Marcus aan het bestuderen. Vanuit wat ik gelezen en geleerd heb, mediteer ik en observeer ik wat het innerlijk bij mij in beweging zet. Vervolgens maak ik schilderijen bij de teksten. Het is mijn uiteindelijke doel om het hele evangelie van Marcus te illustreren. Deze reeks ben ik dus nog aan het aanvullen. Met geduld en vertrouwen sta ik in dit project. Ik geniet van mijn ontwikkeling en wat het me brengt. Wordt vervolgd!

FORMAAT: A2 – 42×60
MATERIAAL: Acrylverf + oliekrijt, op papier.
BIJBELTEKSTEN: Klik hier voor het volledige Marcus Evangelie

Inleiding

Project Marcus - Sieneke Spiegel Zwolle - Verbeelding van innerlijke beweging

HERSCHEPPEN

1:1 Het begin van het evangelie van Jezus Christus, Zoon van God.

Project Marcus - Sieneke Spiegel Zwolle - Verbeelding van innerlijke beweging

MIJN WEG

1:2 Het staat geschreven bij de profeet Jesaja: ‘Let op, ik zend mijn bode voor je uit, hij zal een weg voor je banen.

1:3 Luid klinkt een stem in de woestijn: “Maak de weg van de Heer gereed, maak recht zijn paden!”’

1:4 Dit gebeurde toen Johannes de Doper naar de woestijn ging en de mensen opriep zich te laten dopen en tot inkeer te komen, om zo vergeving van zonden te verkrijgen.

1:5 Alle inwoners van Judea en Jeruzalem stroomden toe en lieten zich door hem dopen in de rivier de Jordaan, terwijl ze hun zonden beleden.

1:6 Johannes droeg een ruwe mantel van kameelhaar met een leren gordel; hij leefde van sprinkhanen en wilde honing.

1:7 Hij verkondigde: ‘Na mij komt iemand die meer vermag dan ik; ik ben zelfs niet goed genoeg om me voor hem te bukken en de riem van zijn sandalen los te maken.

1:8 Ik heb jullie gedoopt met water, maar hij zal jullie dopen met de heilige Geest.’

Project Marcus - Sieneke Spiegel Zwolle - Verbeelding van innerlijke beweging

LIEFDEVOLLE ROEPING

1:9 In die tijd kwam Jezus vanuit Nazaret, dat in Galilea ligt, naar de Jordaan om zich door Johannes te laten dopen.

1:10 Op het moment dat hij uit het water omhoogkwam, zag hij de hemel openscheuren en de Geest als een duif op zich neerdalen,  1:11 en er klonk een stem uit de hemel: ‘Jij bent mijn geliefde Zoon, in jou vind ik vreugde.’

Project Marcus - Sieneke Spiegel Zwolle - Verbeelding van innerlijke beweging

BALANS

1:12 Meteen daarna dreef de Geest hem de woestijn in.

1:13 Veertig dagen bleef hij in de woestijn, waar hij door Satan op de proef werd gesteld. Hij leefde er te midden van de wilde dieren, en engelen zorgden voor hem.

Project Marcus - Sieneke Spiegel Zwolle - Verbeelding van innerlijke beweging

VOLHEID

1:14 Nadat Johannes gevangen was genomen, ging Jezus naar Galilea, waar hij Gods goede nieuws verkondigde.

1:15 Dit was wat hij zei: ‘De tijd is aangebroken, het koninkrijk van God is nabij: kom tot inkeer en hecht geloof aan dit goede nieuws.’

Project Marcus - Sieneke Spiegel Zwolle - Verbeelding van innerlijke beweging

LOS KOMEN

1:16 Toen Jezus langs het Meer van Galilea liep, zag hij Simon en Andreas, de broer van Simon, die hun netten uitwierpen in het meer; het waren vissers.

1:17 Jezus zei tegen hen: ‘Kom, volg mij! Ik zal van jullie vissers van mensen maken.’

1:18 Meteen lieten ze hun netten achter en volgden hem.

1:19 Iets verderop zag hij Jakobus, de zoon van Zebedeüs, en zijn broer Johannes, die in hun boot bezig waren met het herstellen van de netten,

1:20 en direct riep hij hen. Ze lieten hun vader Zebedeüs met de dagloners achter in de boot en volgden hem.

DEEL 1.1

Project Marcus - Sieneke Spiegel Zwolle - Verbeelding van innerlijke beweging

GEZAG

1:21 Ze gingen op weg naar Kafarnaüm, en op de eerstvolgende sabbat ging Jezus naar de synagoge en onderwees er de mensen.

1:22 Ze waren diep onder de indruk van zijn onderricht, want hij sprak hen toe als iemand met gezag, niet zoals de schriftgeleerden.

1:23 Er was in de synagoge ook een man die bezeten was door een onreine geest, en hij schreeuwde:

1:24 ‘Wat hebben wij met jou te maken, Jezus van Nazaret? Ben je gekomen om ons te vernietigen? Ik weet wel wie je bent, de heilige van God.’

1:25 Jezus sprak hem streng toe en zei: ‘Zwijg en ga uit hem weg!’

1:26 De onreine geest deed de man stuiptrekken en verliet hem met een luide schreeuw.

1:27 Iedereen was zo verbijsterd dat ze tegen elkaar zeiden: ‘Wat is dit allemaal? Een nieuwe leer met groot gezag! Zelfs als hij onreine geesten een bevel geeft, wordt hij gehoorzaamd.’

1:28 Het nieuws over Jezus verspreidde zich algauw overal in Galilea.

Project Marcus - Sieneke Spiegel Zwolle - Verbeelding van innerlijke beweging

VUURGLOED LAAT HAAR LOS

1:29 Toen ze uit de synagoge kwamen, gingen ze rechtstreeks naar het huis van Simon en Andreas, samen met Jakobus en Johannes.

1:30 Simons schoonmoeder lag met koorts in bed, en ze spraken met Jezus over haar.

1:31 Hij ging naar haar toe, pakte haar hand vast en hielp haar overeind. Toen verliet de koorts haar, en ze begon voor hen te zorgen.

1:32 ’s Avonds laat, toen de zon al was ondergegaan, brachten de mensen alle zieken en bezetenen naar hem toe;

1:33 alle inwoners van de stad hadden zich bij de deur van het huis verzameld.

1:34 Hij genas vele zieken van allerlei kwalen en hij dreef veel demonen uit, maar stond ze niet toe om iets te zeggen, want ze wisten wie hij was.

Project Marcus - Sieneke Spiegel Zwolle - Verbeelding van innerlijke beweging

VANUIT CONTEMPLATIE OPWEG

1:35 Vroeg in de ochtend, toen het nog helemaal donker was, stond hij op, ging naar buiten en liep naar een eenzame plek om daar te bidden.

1:36 Maar Simon en de anderen die bij hem waren, gingen hem vlug achterna,

1:37 en toen ze hem gevonden hadden zeiden ze tegen hem: ‘Iedereen is naar u op zoek!’

1:38 Toen zei hij: ‘Laten we ergens anders heen gaan, naar de dorpen hier in de omtrek, zodat ik ook daar het goede nieuws kan brengen. Daarvoor ben ik immers op weg gegaan.’

1:39 In heel Galilea bracht hij het nieuws in de synagogen en dreef hij demonen uit.

Project Marcus - Sieneke Spiegel Zwolle - Verbeelding van innerlijke beweging

BUITEN SLUITEN

1:40 Er kwam iemand naar hem toe die aan huidvraat leed; hij smeekte hem om hulp en zei, terwijl hij op zijn knieën viel: ‘Als u wilt, kunt u mij rein maken.’

1:41 Jezus kreeg medelijden, stak zijn hand uit, raakte hem aan en zei: ‘Ik wil het, word rein.’

1:42 En meteen verdween zijn huidvraat en hij was rein.

1:43 Jezus stuurde hem weg met de ernstige waarschuwing:

1:44 ‘Denk erom dat u tegen niemand iets zegt, maar ga u aan de priester laten zien en breng het reinigingsoffer dat Mozes heeft voorgeschreven, als getuigenis voor de mensen.’

1:45 Maar toen de man vertrokken was, ging hij overal breeduit rondvertellen wat er gebeurd was, met als gevolg dat Jezus niet langer openlijk in een stad kon verschijnen, maar op eenzame plaatsen buiten de steden moest blijven. Toch bleven de mensen van alle kanten naar hem toe komen.

Project Marcus - Sieneke Spiegel Zwolle - Verbeelding van innerlijke beweging

GEDRAGEN WORDEN

2:1 Toen hij enkele dagen later terugkwam in Kafarnaüm, werd bekend dat hij weer thuis was. 2:2 Er stroomden zo veel mensen toe dat er zelfs voor de deur geen plaats meer was, en hij verkondigde hun de heilsboodschap. 2:3 Er werd ook een verlamde bij hem gebracht, die door vier mensen gedragen werd. 2:4 Omdat ze zich niet door de menigte konden wringen, haalden ze een stuk van het dak weg boven de plaats waar Jezus zat, en toen ze een opening hadden gemaakt, lieten ze de verlamde op zijn draagbed naar beneden zakken. 2:5 Bij het zien van hun geloof zei Jezus tegen de verlamde: ‘Vriend, uw zonden worden u vergeven.’

2:6 Er zaten ook een paar schriftgeleerden tussen de mensen, en die dachten bij zichzelf: 2:7 Hoe durft hij dat te zeggen? Hij slaat godslasterlijke taal uit: alleen God kan immers zonden vergeven! 2:8 Jezus had meteen door wat ze dachten en dus zei hij: ‘Waarom denkt u zoiets? 2:9 Wat is gemakkelijker, tegen een verlamde zeggen: “Uw zonden worden u vergeven” of: “Sta op, pak uw bed en loop”? 2:10 Ik zal u laten zien dat de Mensenzoon volmacht heeft om op aarde zonden te vergeven.’ Toen zei hij tegen de verlamde: 2:11 ‘Ik zeg u, sta op, pak uw bed en ga naar huis.’ 2:12 Meteen stond hij op, pakte zijn bed en ging weg; allen die dit zagen, stonden versteld en loofden God. ‘Zoiets hebben we nog nooit gezien,’ zeiden ze.

Project Marcus - Sieneke Spiegel Zwolle - Verbeelding van innerlijke beweging

GROTE STAP

2:13 Jezus vertrok en ging weer naar het meer. Een grote mensenmenigte kwam naar hem toe, en hij onderwees hen. 2:14 Toen hij langs het meer liep, zag hij Levi, de zoon van Alfeüs, bij het tolhuis zitten, en hij zei tegen hem: ‘Volg mij.’ Levi stond op en volgde hem. 2:15 Op een keer was hij bij Levi thuis uitgenodigd voor een maaltijd, samen met zijn leerlingen en een groot aantal tollenaars en zondaars, want velen van hen volgden hem. 2:16 Toen de Farizeese schriftgeleerden zagen dat hij samen met zondaars en tollenaars at, zeiden ze tegen zijn leerlingen: ‘Eet hij met tollenaars en zondaars?’ 2:17 Jezus hoorde dit en zei tegen hen: ‘Gezonde mensen hebben geen dokter nodig, maar zieken wel; ik ben niet gekomen om rechtvaardigen te roepen, maar zondaars.’

Project Marcus - Sieneke Spiegel Zwolle - Verbeelding van innerlijke beweging

HEILIGE VERBINDING

2:18 De leerlingen van Johannes en de Farizeeën hadden de gewoonte regelmatig te vasten. Er kwamen mensen naar Jezus toe, die hem vroegen: ‘Waarom vasten de leerlingen van Johannes en de leerlingen van de Farizeeën wel, maar uw leerlingen niet?’ 2:19 Jezus antwoordde: ‘Bruiloftsgasten kunnen toch niet vasten zolang de bruidegom bij hen is? Nee, zolang ze de bruidegom bij zich hebben, kunnen ze niet vasten. 2:20 Maar er komt een dag dat de bruidegom bij hen wordt weggehaald, en dan is het hun tijd om te vasten. 2:21 Niemand verstelt een oude mantel met een lap die nog niet gekrompen is, want dan trekt de nieuwe lap de oude stof kapot en wordt de scheur nog groter. 2:22 Niemand giet jonge wijn in oude leren zakken, want dan scheuren ze open en gaat de wijn verloren, net als de zakken zelf. Jonge wijn hoort in nieuwe zakken.’

Project Marcus - Sieneke Spiegel Zwolle - Verbeelding van innerlijke beweging - dominicanenkerk

TAKE A BREAK

2:23 Eens liep hij op een sabbat tussen de korenvelden door. Zijn leerlingen gingen de velden in en begonnen aren te plukken. 2:24 ‘Kijk eens!’ zeiden de Farizeeën tegen hem. ‘Waarom doen ze iets dat op sabbat niet mag?’ 2:25 Maar hij antwoordde: ‘Hebt u dan nooit gelezen wat David deed toen hij en zijn metgezellen gebrek leden en honger hadden? 2:26 Hij ging het huis van God binnen – Abjatar was toen hogepriester – en at van de toonbroden, waarvan alleen de priesters mogen eten. En hij gaf ze ook aan zijn mannen te eten.’ 2:27 En hij voegde eraan toe: ‘De sabbat is er voor de mens, en niet de mens voor de sabbat; 2:28 en dus is de Mensenzoon ook heer en meester over de sabbat.’

Project Marcus - Sieneke Spiegel Zwolle - Verbeelding van innerlijke beweging - dominicanenkerk

ZWART-WIT DENKEN

3:1 Weer ging hij naar de synagoge. Daar was iemand met een verschrompelde hand. 3:2 Ze letten op hem om te zien of hij die op sabbat zou genezen, zodat ze hem zouden kunnen aanklagen. 3:3 Hij zei tegen de man met de verschrompelde hand: ‘Kom in het midden staan.’ 3:4 Aan de anderen vroeg hij: ‘Wat mag men op sabbat doen: goed of kwaad? Een leven redden of het vernietigen?’ Maar ze zwegen. 3:5 Hij keek hen boos aan, maar ook diepbedroefd vanwege hun hardleersheid, en toen zei hij tegen de man die in het midden stond: ‘Steek uw hand uit.’ Hij stak zijn hand uit en er kwam weer leven in. 3:6 De Farizeeën verlieten de synagoge en gingen meteen met de Herodianen overleggen hoe ze hem uit de weg zouden kunnen ruimen.

Reacties vanuit workshop met meditaties

“Jouw schilderij heeft heel goed gewerkt in ons weekend. Hij deed bijna letterlijk mee in de avondmeditatie en overdag tijdens de activiteiten. Niet louter als illustratie, maar echt als een werkzaam teken!”

“Wat een bijzonder schilderij heb je weer gemaakt! En wat zit er veel in. Het was inspirerend. Ook mooi om te horen wat ieder erin ziet en wat het met hem/haar doet. Het paste perfect bij de lezing en het spel dat we dit weekend speelden!”

DEEL 1.2

Project Marcus - Sieneke Spiegel Zwolle - Verbeelding van innerlijke beweging - dominicanenkerk

STEEDS OPNIEUW GEROEPEN

3:7 Jezus week met zijn leerlingen uit naar het meer, en een grote menigte uit Galilea volgde hem. Ook uit Judea 3:8 en Jeruzalem, uit Idumea en het gebied aan de overkant van de Jordaan en uit de omgeving van Tyrus en Sidon kwamen veel mensen naar hem toe, omdat ze hadden gehoord wat hij allemaal deed. 3:9 Hij zei tegen zijn leerlingen dat ze een boot voor hem gereed moesten houden, om te voorkomen dat hij door de menigte onder de voet zou worden gelopen. 3:10 Allerlei zieken verdrongen zich om hem aan te raken, want hij had al veel mensen genezen. 3:11 Telkens als de onreine geesten hem zagen, vielen ze voor hem neer en schreeuwden: ‘Jij bent de Zoon van God!’ 3:12 Hij sprak hen bestraffend toe, en verbood hun bekend te maken wie hij was.

3:13 Hij ging de berg op en riep al degenen bij zich op wie hij zijn keuze had laten vallen, en ze kwamen naar hem toe. 3:14 Hij stelde twaalf van hen aan als apostel; ze moesten hem vergezellen, en hij wilde hen ook uitzenden om het goede nieuws bekend te maken. 3:15 Ze kregen de macht om demonen uit te drijven. 3:16 De twaalf die hij aanstelde, waren achtereenvolgens Simon, die hij de naam Petrus gaf, 3:17 Jakobus, de zoon van Zebedeüs, Johannes, de broer van Jakobus (aan deze twee gaf hij de naam Boanerges, wat ‘zonen van de donder’ betekent), 3:18 Andreas, Filippus, Bartolomeüs, Matteüs, Tomas, Jakobus, de zoon van Alfeüs, Taddeüs, Simon Kananeüs 3:19 en Judas Iskariot, die hem heeft uitgeleverd.

Project Marcus - Sieneke Spiegel Zwolle - Verbeelding van innerlijke beweging - dominicanenkerk

VERDEELDHEID AANPAKKEN

3:20 Hij ging terug naar huis, en weer verzamelde zich een menigte, zodat ze zelfs niet de kans kregen om te gaan eten. 3:21 Toen zijn verwanten hiervan hoorden, gingen ze op weg om hem, desnoods onder dwang, mee te nemen, want volgens hen had hij zijn verstand verloren.

3:22 Ook de schriftgeleerden die uit Jeruzalem gekomen waren, zeiden: ‘Hij is bezeten door Beëlzebul,’ en: ‘Dankzij de vorst der demonen kan hij demonen uitdrijven.’ 3:23 Toen hij hen bij zich geroepen had, sprak hij tot hen in gelijkenissen: ‘Hoe kan Satan zichzelf uitdrijven? 3:24 Als een koninkrijk innerlijk verdeeld is, kan dat koninkrijk niet standhouden; 3:25 als een gemeenschap innerlijk verdeeld is, zal die gemeenschap niet kunnen standhouden. 3:26 En als Satan tegen zichzelf in opstand is gekomen en verdeeld is, kan ook hij niet standhouden, maar gaat hij zijn einde tegemoet. 3:27 Bovendien kan niemand het huis van een sterkere binnengaan om zijn inboedel te roven, als hij die sterkere niet eerst vastgebonden heeft; pas dan kan hij zijn huis leeghalen. 3:28 Ik verzeker u: alle wandaden en godslasteringen, hoe erg ook, kunnen de mensen worden vergeven, 3:29 maar wie lastertaal spreekt tegen de heilige Geest, krijgt in alle eeuwigheid geen vergeving, want zo iemand is schuldig aan een onuitwisbaar vergrijp.’ 3:30 Dit omdat ze gezegd hadden: ‘Hij is bezeten door een onreine geest.’

3:31 Dan komen zijn moeder en zijn broers;
ze blijven buiten staan
en zenden bericht aan hem
en laten hem roepen.

3:32 Om hem heen heeft een schare gezeten;
ze zeggen tot hem:
zie, uw moeder, uw broers
en uw zusters buiten zoeken u!

3:33 Ten antwoord zegt hij tot hen:
wíe ís mijn moeder, en mijn broeders?

3:34 Hij kijkt in het rond naar hen die
in een cirkel rondom hem zitten, en zegt:
ziehier mijn moeder en mijn broeders!-

3:35 wie de wil van God zal doen,
die is mijn broeder, en zuster, en moeder!

Project Marcus - Sieneke Spiegel Zwolle - Verbeelding van innerlijke beweging - dominicanenkerk

GEESTELIJKE VERBONDENHEID

3:31 Intussen waren zijn moeder en zijn broers aangekomen. Ze stuurden iemand naar binnen om hem te halen. Zelf bleven ze buiten wachten. 3:32 Er zat een groot aantal mensen om hem heen, en die zeiden tegen hem: ‘Uw moeder en uw broers staan buiten en zoeken u.’ 3:33 Hij antwoordde: ‘Wie zijn mijn moeder en mijn broers?’ 3:34 Hij keek de mensen aan die in een kring om hem heen zaten en zei: ‘Jullie zijn mijn moeder en mijn broers. 3:35 Want iedereen die de wil van God doet, die is mijn broer en zuster en moeder.’

Project Marcus - Sieneke Spiegel Zwolle - Verbeelding van innerlijke beweging - dominicanenkerk

ECHT HOREN

4:1 Weer ging hij naar het meer om de mensen te onderwijzen; er kwam een enorme menigte om hem heen staan. Daarom ging hij in de boot op het meer zitten, terwijl de menigte op de oever bleef staan. 2 Hij onderwees hen uitvoerig en sprak hen toe in gelijkenissen. Hij zei: 3 ‘Luister. Iemand ging eens naar zijn land om te zaaien. 4 Tijdens het zaaien viel een deel van het zaad op de weg, en de vogels kwamen en aten het op. 5 Een ander deel viel op rotsachtige grond, waar maar weinig aarde was, en het schoot meteen op omdat het niet diep in de grond kon doordringen; 6 en toen de zon opkwam verschroeide het jonge groen, en omdat het geen wortel had droogde het uit. 7 Weer ander zaad viel tussen de distels, en de distels schoten op en verstikten het en het bracht geen vrucht voort. 8 Maar er waren ook zaadjes die in goede grond vielen en wel vrucht voortbrachten: ze schoten op en groeiden en droegen vrucht. Sommige leverden het dertigvoudige op, andere het zestigvoudige en weer andere het honderdvoudige.’ 9 En hij zei: ‘Wie oren heeft om te horen, moet goed luisteren!’

10 Toen hij weer alleen was met zijn volgelingen en met de twaalf, stelden ze hem vragen over de gelijkenissen. 11 Hij zei tegen hen: ‘Aan jullie is het geheim van het koninkrijk van God onthuld; maar zij die buiten blijven staan, krijgen alles te horen in gelijkenissen, 12 “opdat ze scherp zien, maar geen inzicht hebben, opdat ze goed horen, maar niets begrijpen, anders zouden ze zich bekeren en vergeving krijgen.”’ 4:13 Hij zei tegen hen: ‘Begrijpen jullie deze gelijkenis niet? Hoe zullen jullie alle andere gelijkenissen dan begrijpen? 14 De zaaier zaait het woord. 15 Sommigen zijn als het zaad dat op de weg valt: het woord wordt wel gezaaid, maar wanneer ze het gehoord hebben, komt meteen Satan om het woord weg te graaien dat in hen gezaaid is. 16 Anderen zijn als het zaad dat op rotsgrond is gezaaid: wanneer zij het woord hebben gehoord, nemen ze het meteen met vreugde in zich op, 17 maar in hen schiet het geen wortel, ze zijn te oppervlakkig, en als ze vanwege het woord worden beproefd of vervolgd, houden ze geen ogenblik stand. 18 Weer anderen zijn als het zaad dat tussen de distels is gezaaid: ze hebben het woord wel gehoord, 19 maar de zorgen om het dagelijks bestaan en de verleiding van de rijkdom en hun verlangens naar allerlei andere dingen komen ertussen en verstikken het woord, zodat het zonder vrucht blijft. 20 Maar er zijn ook mensen die zijn als het zaad dat op goede grond is gezaaid: zij horen het woord en aanvaarden het en dragen vrucht, sommigen dertigvoudig, anderen zestigvoudig en weer anderen honderdvoudig.’

Project Marcus - Sieneke Spiegel Zwolle - Verbeelding van innerlijke beweging - dominicanenkerk

HET ECHTE LICHT ZIEN

4:21 Tegen de menigte zei hij: ‘Je steekt toch geen lamp aan om hem onder de korenmaat te laten uitdoven of onder een bed weg te bergen? Nee, je zet hem op een standaard. 4:22 Alles wat verborgen is, moet openbaar worden gemaakt, en alles wat in het geheim is ontstaan, moet aan het licht komen. 4:23 Wie oren heeft om te horen, moet goed luisteren!’

Project Marcus - Sieneke Spiegel Zwolle - Verbeelding van innerlijke beweging - dominicanenkerk

WAT JE GEEFT KRIJG JE TERUG

4:24 Hij zei ook tegen hen: ‘Let goed op wat je hoort: met de maat waarmee je meet, zal jou de maat genomen worden, en er zal je zelfs meer worden toebedeeld. 4:25 Want wie heeft zal nog meer krijgen; maar wie niets heeft zal zelfs het laatste worden ontnomen.’

WORDT VERVOLGD…

Nieuwsgierig naar dit project? Neem gerust contact met mij op om ideeen uit te wisselen of om je reactie te geven.